top2.jpg
Strona główna Aktualności Informator kulturalny Galeria Kontakt RODO                
X
logo_LGD-Zlotow_czerwiec_kp-1.jpg
LOGO ZGK.png
banner 200x150.png
MapaGminy_02_z.png
Dofinansowanie przydomowych oszczyszczalni i studni wierconych
  Wprowadzono: 05-11-2015   |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR II/13/14

RADY GMINY LIPKA

z dnia 17 grudnia 2014 roku

 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.      Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm. ) i art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2013, poz. 1232 ze zm. ) Rada Gminy Lipka uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb postępowania przy udzielaniu ze środków budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

2. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na:

1)zakup i montaż instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby    i wody zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Lipka,

2)budowę studni wierconych, które zapewnią zaopatrzenie w wodę pitną zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i siedliskowej zlokalizowanej na terenie Gminy Lipka.

3. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. 

4. Warunkiem otrzymania dofinansowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 jest: 

1) brak możliwości podłączenia do kanalizacji zbiorczej, 

2) rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

3) odłączenie funkcjonujących osadników, 

4) złożenie wniosku do Wójta Gminy Lipka o dofinansowanie przedsięwzięcia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały wraz z: 

a) informacją o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków, 

b) oświadczeniem wnioskodawcy w sprawie stanu prawnego nieruchomości (własność) w przypadku współwłasności teren na którym ma być zlokalizowana oczyszczalnia, pozwolenie pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie oczyszczalni, 

c) pozwoleniem na budowę wydane przez Starostę Złotowskiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,50 m3 na dobę, 

d) lub kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Złotowie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę, 

e) dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę pozwolenie wodno- prawne wydane przez Starostę Złotowskiego, 

f) zgłoszenie organowi ochrony środowiska oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5,0 m3 na dobę z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód. 

5. Warunkiem otrzymania dofinansowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 jest: 

1) brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, 

2) złożenie wniosku do Wójta Gminy Lipka o dofinansowanie przedsięwzięcia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały wraz z: 

a) informacją o rodzaju montowanej studni wraz z danymi technicznymi, 

b) oświadczeniem wnioskodawcy w sprawie stanu prawnego nieruchomości (własność) w przypadku współwłasności teren na którym ma być zlokalizowana studnia, pozwolenie pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni, 

c) pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Złotowskiego na budowę studni wierconej,

d) pozwoleniem wodno- prawnym wydanym przez Starostę Złotowskiego, dla studni wierconych  o poborze wody powyżej 5,0 m3 na dobę,

§ 2. 1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie do przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 do wysokości 40 % udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych) w przypadku jednego gospodarstwa domowego i nie więcej niż 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dla większej liczby gospodarstw domowych.

2. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie do przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 do wysokości 40 % udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na budowę studni wierconej,  jednak nie więcej niż 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 

3.Wnioski o dofinansowanie należy składać do 31 marca danego roku.

4. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane będą do 30 kwietnia danego roku  przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Lipka wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania limitów środków przewidzianych na dany rok kalendarzowy.

5. O wysokości przyznanego dofinansowania lub odmowie dofinansowania wnioskodawca zostanie

powiadomiony pisemnie.

6. Umowa na dofinansowanie zostanie podpisana w terminie do 31 maja danego roku.

7. Realizacja nie później niż do 15 listopada danego roku a ostateczny termin rozliczenia inwestycji musi nastąpić do 15 grudnia danego roku kalendarzowego.

§ 3. Dotacja będzie wypłacona na podstawie zawartej umowy o dofinansowaniu i końcowemu rozliczeniu inwestycji na druku sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia służącego ochronie środowiska i gospodarce wodnej stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipka.

§ 5. Traci moc uchwała  nr XII/99/12 Rady Gminy Lipka z dnia 30 stycznia 2012 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod nr 2012.1085 z dnia 22.02.2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

 

Opcje zaawansowane