top2.jpg
Strona główna Aktualności Informator kulturalny Galeria Kontakt RODO                
X
logo_ZGK.jpg
LOGO ZGK.png
banner 200x150.png
MapaGminy_02_z.png
Koła Gospodyń Wiejskich
  Wprowadzono: 22-10-2012   |  
grafika

MARIA RYDZYŃSKA - PRZEDSTAWICIEL

 

Działalność

- Stowarzyszenie przygotowało tort na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

- Wykonanie ciasta na zabawę karnawałową

- Dzień Dziecka – poczęstunek

- Przygotowanie wieńca na Dożynki Gminne

- Święto Ziemniaka – przygotowanie placków ziemniaczanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regulamin Stowarzyszenia Pozytywnie Zakręconych Kobiet

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręconych Kobiet i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo
  o stowarzyszeniach.

 

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest miejscowość Lipka.

                                                                                                                                       

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek Straży Pożarnej w Lipce.

 

II. Cel i środki działania

 

§ 5

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1)      Aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

2)      Podejmowanie działań integrujących kobiety z różnych środowisk.

3)      Praca na rzecz integracji pokoleń.

4)      Reprezentowanie interesów kobiet i ich rodzin, podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej i zawodowej kobiet z różnych środowisk i ich rodzin.

5)      Propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych.

6)      Podejmowanie i wspieranie działań z zakresu zdrowia.

7)      Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie zwalczania patologii (alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie).

8)      Podejmowanie i wspieranie działań promujących rozwój turystyki i agroturystyki.

9)      Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej, warsztatowej, muzyczno- rozrywkowej.

10)  Prace na rzecz dzieci i młodzieży z terenu wsi Lipka i okolic, współpraca z nimi.

11)  Organizacja i koordynacja imprez okolicznościowych i innych o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym.

12)  Podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia wsi Lipka i okolic.

13)  Udział w organizowaniu wystaw i dorobku artystycznego twórców.

 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1)      Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.

2)      Współpracę z organami władzy, administracji publicznej, organizacjami społecznymi
i zawodowymi.

3)      Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinach związanych z działalnością stowarzyszenia.

4)      Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

5)      Organizowanie konferencji i spotkań tematycznych.

6)      Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji zadań statutowych.

 

III. Władze Stowarzyszenia

 

§ 7

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

 

§ 8

 1. Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela.
 2. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Członków należą w szczególności:

a)      wybór i odwołanie Przedstawiciela stowarzyszenia,

b)      przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,

c)      kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela,

d)     podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

e)      przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

f)       ustalanie wysokości składki członkowskiej,

g)      rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela.

 

 

§ 9

 1. Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

 

§ 10

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:

a)      w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

b)      w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 1. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Przedstawiciela wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

 

§ 11

Zgromadzenie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

 

§ 12

Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 3 lata.

 

§ 14

Do kompetencji Przedstawiciela należy:

a)      kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,

b)      wykonywanie uchwał Zgromadzenia Członków,

c)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 

 

 

IV. Członkostwo

 

§ 15

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu,
 2. O przyjęciu/wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie.

 

§ 16

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

a)      przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,

b)      terminowe uiszczanie składek członkowskich,

c)      popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

 

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

 

§ 17

Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność wyłącznie ze składek członkowskich.

 

§ 19

Środkami finansowymiStowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zgromadzenia Członków.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

§ 20

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 10 ust. 2.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

 

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

 

Opcje zaawansowane