top2.jpg
Strona główna Aktualności Informator kulturalny Galeria Kontakt RODO                
X
logo_LGD-Zlotow_czerwiec_kp-1.jpg
LOGO ZGK.png
banner 200x150.png
MapaGminy_02_z.png
STYPENDIA SZKOLNE
  Wprowadzono: 31-07-2018   |  

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2016 r. poz. 1943  ze zmianami)

2. Uchwała Nr XX/153/13 Rady Gminy Lipka z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w terminie od 21 sierpnia do 15 września każdego roku;

2. Zaświadczenia o dochodach przypadających na jednego członka w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj: zaświadczenia z miejsc pracy, decyzje o przyznanych zasiłkach stałych pielęgnacyjnych, decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego itp.;

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zapomogi pieniężnej i dochodu osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny.

3. zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły.

 

Inne wskazówki/uwagi:

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

  • wniosek rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa   w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,
  • wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,
  • lub z urzędu.

O pomoc materialną oprócz uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych, mogą ubiegać się słuchacze kolegiów językowych i nauczycielskich i pracownicy służb społecznych do 24 roku życia oraz wychowankowie ośrodków dla umysłowo upośledzonych.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę, w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Opłaty:

Nie pobiera się.

 

Miejsce załatwiania sprawy: 

Urząd Gminy Lipka, ul. Kościuszki 28 - Referat Administracyjny, stanowisko ds. ewidencji ludności, I piętro, pokój nr 19, tel.  (0-67) 2665 183, wew. 29

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej

Termin załatwiania sprawy:

Do 30 dni

Wypłata stypendium/zasiłku szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od uprzedniego złożenia oryginałów faktur i rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia - do wysokości przyznanego stypendium/ zasiłku.

 

Tryb odwoławczy: Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Lipka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

 

Opcje zaawansowane