top2.jpg
Strona główna Aktualności Informator kulturalny Galeria Kontakt RODO                
X
logo_LGD-Zlotow_czerwiec_kp-1.jpg
LOGO ZGK.png
banner 200x150.png
MapaGminy_02_z.png
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
Wprowadzono: 22-11-2017  |  redaktor1
grafika

Szczegółowe informacje, SIWZ oraz załączniki- kliknij tutaj

 

OGŁOSZENIE

o zamówieniu publicznym

z zakresu usług społecznych prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017r poz. 1579 z póź.zm )

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości wyrażonej w złotych 750.000 euro

 

 

ZAMAWIAJĄCY :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce

w imieniu którego występuje p. Lidia Gabarkiewicz

ul. Kościuszki 28

77-420 Lipka

Tel. 67 266 50 41 wewn.15

e-mail :

www.lipka.biuletyn.net

powiat złotowski

województwo wielkopolskie

 

Przedmiot zamówienia :

 Świadczenie usług opiekuńczych,  specjalistycznych  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie Gminy  Lipka od dnia

01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

 

Opis przedmiotu zamówienia :

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) .

85320000-8 Usługi społeczne

85312100-0 Usługi opieki dziennej

85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

  1. 1.    Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych i  specjalistycznych  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wykonywanych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy  Lipka od dnia 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

1.1 Przewidywana liczba godzin i osób objętych opieką.

1)   usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi :

a)      ok. 7500 godzin rocznie,

b)      przewidywana liczba osób objętych usługami około 7 osób miesięcznie,

2)   usługi opiekuńcze :

a)      ok 9500 godzin rocznie,

b)      przewidywana liczba osób objętych usługami około 11 osób miesięcznie.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości godzin i osób objętych opieką w zależności od rzeczywistych potrzeb.

Usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usługi opiekuńcze będą świadczone przez pracowników wykonawcy we wszystkie dni tygodnia tj. w dni robocze, soboty, niedziele i święta w godzinach od 7:00 do 18:00 lub w innym czasie w zależności od potrzeb podopiecznego. Ustalenie godzin i sposobu wykonywanych świadczeń będzie ustalane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb osób objętych opieką, na podstawie decyzji wydanej przez Zamawiającego.  Po ustaleniach indywidualnych wykonawca opracuje harmonogram wykonywania usług.

 

Termin wykonania zamówienia

1)        rozpoczęcie wykonywania zamówienia – od 01 stycznia 2018r ,

2)        zakończenie wykonywania zamówienia – 31 grudnia 2018r

 

Kryteria oceny ofert

Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów :

a)        CENA wykonania zamówienia ( C )  - 60%

C = [C min / C bad] x 60

gdzie:

C - liczba punktów za cenę

C min - najniższa cena ofertowa

C bad - cena oferty badanej

b)       Doświadczenie zawodowe wykonawcy ( D )  – 10%

Oceną oferty za powyższe kryterium będzie ocena za ilość wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie – usług opiekuńczych, o wartości każdej min. 50.000 zł brutto, w sposób następujący :

-        za 1 usługę wykonaną – 5 pkt.

-        za 2 i więcej usług wykonanych – 10 pkt.

c)        Okres funkcjonowania na runku usług opiekuńczych ( R ) – 30%

Oceną oferty za powyższe kryterium będzie ocena za okres funkcjonowania na rynku usług opiekuńczych, w sposób następujący :

-        za 1 rok wykonywania usług opiekuńczych – 10 pkt.

-        za 3 lata wykonywania usług opiekuńczych – 20 pkt.

-        za 10 lat i więcej wykonywania usług opiekuńczych – 30 pkt.

Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria :

P = C + D + R

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  1. 1.      Oferty należy składać do dnia 30-11. 2017r. do godziny 10:00 w  pokoju Nr 2 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka.
  2. 2.      Otwarcie ofert nastąpi dnia 30-11-2017r.  o godzinie 10:15 w Siedzibie zamawiającego przy ul. Kościuszki 28 - sala narad Urzędu Gminy .
  3. 3.      Otwarcie ofert jest jawne.

4.   Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach.

5.  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1)   kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2)   firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3)   ceny, terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
grafika
Wprowadzono: 24-12-2018  |  redaktor1
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

 

Opcje zaawansowane