top2.jpg
Strona główna Aktualności Informator kulturalny Galeria Kontakt RODO                
X
logo_ZGK.jpg
LOGO ZGK.png
banner 200x150.png
MapaGminy_02_z.png
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Wprowadzono: 04-06-2018  |  redaktor1
grafika

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipce

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipce
w wymiarze pełnego etatu

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, prawo, pedagogika, socjologia, politologia, informatyka, ekonomia, finanse i rachunkowość,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
  8. minimum 2 letni staż pracy
     
   O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
     
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność interpretacji przepisów prawa, w szczególności ustaw:
   • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
   • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
   • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
   • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
   • ustawy o ochronie danych osobowych
   • ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
   • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”
   • ustawy o samorządzie gminnym
  2. oraz bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym znajomość programów do obsługi świadczeń wychowawczych SYGNITY, CAS) oraz urządzeń biurowych
  3. nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji
  4. umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku,
  5. posiadanie takich cech jak; terminowość, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu i w zespole pracowników, umiejętność samodzielnej pracy, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, łatwość uczenia się,
  6. preferowany staż pracy w administracji samorządowej, rządowej oraz jednostkach pomocy społecznej
  7. preferowana znajomość obsługi programów specjalistycznych do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych
  8. praktyczna umiejętność przygotowywania decyzji administracyjnych
     
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
  1. przyjmowanie, rejestracja i weryfikacja wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych
  2. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach określonych w pkt 1,
  3. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach nienależnie pobranych świadczeń, utraty do nich prawa, przekazywania należnych osobie świadczeń rodzinnych lub wychowawczych w całości lub w części w formie rzeczowej oraz prowadzenie spraw odwoławczych,
  4. opracowywanie list wypłat świadczeń określonych w pkt 1 oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie,
  5. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu realizacji wypłat Świadczeń rodzinnych
  6. prowadzenie dokumentacji Świadczeniobiorców
  7. bieżąca praca w programie informatycznym „SYGNITY” „CAS”,
  8. przestrzeganie wszelkich obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  9. udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach z zakresu realizowanych zadań,
  10. wykonywanie innych zadań związanych z realizacją zadań i zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipce.
    
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) - własnoręcznie podpisany,
  2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie świadectw pracy, potwierdzających staż pracy,
  5. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  6. kopie innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach
  7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny).
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku,
  10. oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  11. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego zgodnie z przepisami o służbie cywilnej,
  12. Oświadczenie (załącznik)
    
   Wszystkie oświadczenia i inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.
    
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w styczniu 2018 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.
   
 6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. miejsce pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce, ul. Kościuszki 28. Siedziba Ośrodka mieści się na I piętrze w budynku Urzędu Gminy w Lipce. Budynek jest wyposażony w podjazd umożliwiający poruszanie się na wózku inwalidzkim lecz brak windy z możliwością dojazdu do siedziby GOPS. Ciągi komunikacyjne w budynku umożliwiają przemieszczanie się na wózku inwalidzkim,
  2. stanowisko pracy – stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.
    
 7. Przewidywany termin zatrudnienia na stanowisku druga połowa czerwca 2018 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce, pocztą elektroniczną na adres: w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych

w terminie do dnia 8 czerwca 2018r. do godz. 14.00. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.lipka.biuletyn.net / oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce przy ul. Kościuszki 28.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce nie zamieszcza wzorów oświadczeń, o których mowa w ust. 4 pkt 7 – 10.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce: Lidia Gabarkiewicz

 

 

 

 

 

Lipka, dnia 28-05-2018r.

 

 

 

 

Załącznik 1

Oświadczenie

 

 • Wiem, że Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce reprezentowany przez Kierownika GOPS Lidię Gabarkiewicz
 • Inspektorem ochrony danych/ABI osobowych jest:
  Edyta Olczak;
 • dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy,
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks Pracy (j. Dz.U. 2018 poz. 917).
 • dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa,
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,
 • GOPS nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem.

 

……………………………….
(podpis)

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
grafika
Wprowadzono: 24-12-2018  |  redaktor1
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

 

Opcje zaawansowane